مثنوی دفتر اول ۷۸

65
masnavibareza
masnavibareza 3 دنبال‌ کننده
65 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

ابیات ۳۷۷۲-۳۷٠۷ حجر  : سنگ بوش  : خود نمایی   کاغه  : نادان  . احمق دغل  : حیله گری   . نیرنگ غزا  : جنگ تیه  : حیرت  و سرگردانی  . به دشت و هامونی که مردم در آن گم شوند  علم  : پرچم واداد عطا  : پس دادن بخشش و هدیه جارعه  : عضو.بدن انسان  بخصوص دست  واهب  : بخشنده  رابحه  : دارای سود ذهول  : فراموشی غول  : به اعتقاد قدما موجودی مهیب در بیابانها قشور  : جمع قشر  . به معنی پوست 

۳ هفته پیش
# شعر
masnavibareza
masnavibareza 3 دنبال کننده