نابودی تئاتر فلسطین «المسحال»

400

حمله اسرائیل به تئاتر «المسحال» المسحال مهم ترین مرکز فعالیتهای هنری فلسطین بود