آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه ششم (رویکرد نظری کج رفتاری یا رفتار انحرافی)

352
در این جلسه که جلسه ششم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، رویکرد نظری کج‌روی یا رفتار انحرافی با مباحثی همچون تعریف کج رفتاری، نظریه خودکشی دورکیم، نظریه آنومی مرتن، نظریة پیوند افتراقی ساترلند و تعریف، علل، شرایط، پیامد و راه‌حل‌های مسئله اجتماعی از نظر این رویکرد تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel