معرفی اصلی ترین مقصر ناکامی های کشور ما!!

893

به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir

شایان

شایان

2 سال پیش
همه چیز به آموزش و پرورش برمیگردد. اگر آموزش و پرورش کشوری ضعیف باشد ، آن کشور از پیشرفت باز میماند و اگر آموزش و پرورش کشوری قوی باشد ، آن کشور پیشرفت میکند.