بندرانزلی و شمال با موتور در دور حداقل نوار مرزی ایران

80

سفر پدرو پسر با موتور به دور حداقل نوار مرزی ایران تابستان سال نود و هشت با موتور هندا ۱۵۰