تیزر تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

562
تاریخ نانوشته مدیریت ارتباطات در ایران، از لسان پیشکسوتانی که عمری را برای اعتلای میهن و ملت کار کرده اند. مدیران پیشکسوتی که فراز و فرودهای بسیار را آزموده اند، بحران های طبیعی و غیر طبیعی را از سر گذارده اند، تلخی ها و شیرینی های مدیریت را در شرایط سخت پشت سر نهاده اند و امروز یادآوری آن خاطرات، گاه لبخند و گاه اشک بر صورتشان جاری می کند. آنان که گنجینه اسرار و ناگفته های مدیریت هستند و دانش و تجربه هایشان تکیه گاه مطمئنی برای ادامه مسیر توسعه و تحول دیجیتال است.
pixel