مصاحبه اختصاصی ایگوایین در امریکا

341
گونسالو ایگوایین از آغاز آماده سازی بیانکونری در آمریکا در این تابستان و بنا نهادن بینان موفقیت در فصل پیش رو سخن می گوید - Juventus.iR
pixel