#ما_و_تحریم ها؛ سیاست شرکای تجاری ایران در قبال تحریم

87

آیا با اعمال مجدد تحریم ها، همه درها به روی اقتصاد ایران بسته می شود؟ گفت وگوی آمنه موسوی، خبرنگار گرا، با علی واعظ، تحلیل گر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران. @GeraaMedia