تامین مالی شرکتی -Corporate Finance-

91

تامین مالی شرکتی، زیر مجموعه ای از روش های تامین مالی است که شرکت ها به جهت تامین بودجه های مورد نیاز خود برای سرمایه گذاری از آنها استفاده می کنند همچنین به عنوان یکی از ابزارهای مناسب دپارتمان هایی که وظیفه نظارت بر تامین مالی و بدهی و امور مالی شرکت را بر عهده دارند مورد استفاده قرار می گیرند. فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری (Investopedia) ترجمه شده در گروه تولید محتوای سپینود شرق. موسسه مطالعاتی سپینود شرق با سابقه بیش از ده سال در نگارش و تدوین طرح توجیهی( مطالعات امکانسنجی) و طرح کسب و کار 22584901-021