تدریس درس 15 فارسی ششم *حشمتی* دبیر مجتمع آموزشی هدی

222

تدریس بخشی از درس 15 فارسی پایه ششم دبستان حشمتی دبیر مجتمع اموزشی هدی منطقه 5

pixel