پرورش مرغ بومی وتولیدتخم مرغ

2,864

پرورش مرغ بومی ولید تخم و دادن دون مخصوص طیور باعث بازدهی تخم دهی میشود.

pixel