ویدئو استادیوم مرکزی یکاترینبورگ روسیه اکاترینبورگ

263

استادیوم مرکزی یکاترینبورگ روسیه با ظرفیت 35 هزار نفر Central Stadium Yekaterinburg Stadium Ekaterinburg https://apro.news