ارتودنسی نگهدارنده یا دوره نگهداری درمان ارتودنسی

41

درمان ارتودنسی نگهدارنده یا مرحله نگهداری درمان ارتودنسی چیست؟ انواع نگهدارنده های ارتودنسی کدامند؟ نگهدارنده ارتودنسی متحرک یا پلاک ریتینر چیست؟ آیا پس از برداشتن دستگاه ارتودنسی ثابت، درمان کاملا به پایان می رسد؟