ما با محیط زیست چه می کنیم؟

907
در این ویدئو تبعات زندگی روزمره ما بر زندگی سایر جانداران و محیط زیست ما به نحوی کاملا گویا و رسا بیان شده است.
pixel