جعبه گشایی مرکز تلفن یستار مدل S20

696
ساعیان ارتباط (ارائه کننده راهکارهای جامع ارتباطی) تقدیم می کند: آنباکسینگ مرکز تلفن تحت شبکه Yeastar S20 | www.senatelecom.com
pixel