آموزش ریاضی 2 دوم دبیرستان - جلسه 11- دامنه و برد

3,340

دامنه و برد یک تابع، به دست آوردن دامنه ی روابط و توابع با استفاده از نرم افزار جئوجبرا، معرفی توابع خطی، رابطه بین توابع خطی و دنباله های حسابی، بخش دوم از فصل دوم کتاب (صفحات 34 تا 40 کتاب) - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 284 دنبال کننده