سلطان گوشت، سلطان، شکرمحصول وزارت بازرگانی

184

ظهور و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصولات مختلف که از آنها تحت عناوینی چون «سلطان گوشت»، «سلطان شکر» و … یاد می شود، خروجی اقدامات وزارت بازرگانی در گذشته است. آیا مجلس کشور را به آن دوران باز می گرداند؟