فرصت های دیجیتال مارکتینگ در شرایط اقتصادی ایران

305

صحبت های سید محمد امین هاشمی درباره ی فرصت هایی که در شرایط پیچیده اقتصادی امروز ایران با دیجیتال مارکتینگ ایجاد شده است.