سخنرانی امبر هرد در مقابل دادگاه شکایت جانی دپ + زیرنویس فارسی

6,030
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت جانی دپ علیه نشریه انگلیسی Sun برگزار شد. پس از برگزاری این جلسه، امبر هرد هنگام خروج از دادگاه در مقابل دوربین خبرنگاران حاضر شد و به سخنرانی پرداخت.
pixel