ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA

382
ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA، فرایند پیش­بینی اثرات ناشی از فعالیتهای یك پروژه بر فاكتورهای زیست محیطی مشتمل بر محیطهای فیزیكی و شیمیایی، بیولوژیكی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی فازهای ساختمانی و بهره برداری می باشد كه پیامدهای مثبت یا منفی ناشی از آن بر اساس دوره های زمانی بلند مدت، ... ادامه مطالب : http://www.mahabzist.ir/env_eia/
pixel