پایان چهل و دومین پروژه بازسازی کودکان فرشته اند

125
مدرسه شهید ثانی متعلق به کودکان اتباع از پروژه های بزرگ خیریه بود، به لطف و یاری داوطلبین به پایان رسید. محبت و عشق مرز، نژاد و ملیت نمیشناسند.
pixel