آموزش کامسول: شبیه سازی پتانسیل الکتریکی(قسمت دوم)

655
در این آموزش، نمونه مثال شبیه سازی پتانسیل الکتریکی با استفاده از نرم افزار کامسول بیان می شود hyperspectralimaging.ir شرکت نور ایمن تجهیز ارائه دهنده انواع اسپکترومتر و وسایل اپتیکی
pixel