بررسی گام دوم انقلاب با مهدی چمران (قسمت دوم)

212

بخش دوم از گفتگو با مهندس مهدی چمران درخصوص گام دوم انقلاب را مشاهده کنید. منبع: رادیو ایران صدا