تبدیل زیرگذر به دریاچه در رفسنجان در پی بارش های مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

653