اولین ژئودزین جهان

623

ابوریحان بیرونی اولین ژئودزین جهان در 1000 سال پیش..روز 13 شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی