مستند کارآفرینان (دکتر صمدی)

4,290

... شاید اگر حمیدرضا به جای کار به دنبال طبیعت پرشور جوانی می رفت، امروز هم متناسب با روزگار یک فرد 46 ساله، تازه در ابتدای راه موفقیت بود اما او روزهای زودگذر جوانی اش را داد و زمان طلایی خرید. ... همان سال های اول دانشگاه بود که حمیدرضا با همسرش آشنا شد. خودش و همسرش تصمیم گرفتند هزینهٔ مراسم عروسی را سرمایهٔ کار کنند.در 19 سالگی ازدواج کردند و سال بعد، صاحب فرزند. حمید مثل اغلب مردان و پدران...

۲ سال پیش