کارگاه طرحواره درمانی بافتارنگر

55

توضیحات دکتر حمزه علیمرادی درباره طرحواره درمانی بافتارنگر که در اردیبهشت ماه 98 برگزار می گردد. برای اطلاعات تکمیلی به وبسایت روان رویداد www.psychevent.ir مراجعه کنید.