چهل سال اقتدار، چهل سال افتخار در حوزه پزشكي و سلامت

193
تيزر توليد شده توسط روابط عمومي و امور بين الملل فرهنگستان علوم پزشكي و پخش شده در شبكه 1 سيما
pixel