پنجمین یادواره صلح مقاومت وامید

147
از هنرمندان وعلاقمندان به فرهنگ وهنردرمراسم پنجمین یادواره ونمایشگاه صلح مقاومت وامیددعوت میشود. نمایشنامه خوانی،نمایشگاه عکس وهنرهای ترکیبی ازدیگر برنامه های این رویدادفرهنگی هنری است شنبه31شهریور1397 ساعت 11صبح-سعادت آباد،بلواردریا،مطهری شمالی،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان تهران.اطلاعات بیشتر در سایت دارالفنون www.darolfunun.com ویا تماس با دبیرخانه 66573000
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel