اتصال ارت

12
اتصال ارت مانند همه اتصالات الکتریکی باید تمیز و محکم باشد.
pixel