مصاحبه سرکار خانم مهندس گرد

126
مصاحبه برنامه تلویزیونی ریاست محترم دانشکده مصاحبه برنامه تلویزیونی فرصت برابر شبکه آموزش مورخ ۹۷/۷/۲۳ با سرکار خانم مهندس گرد ریاست محترم دانشکده در خصوص آشنایی با دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی
pixel