تاثیر تغییرات بدنه خودروهای فرمول یک بر روی موتور آن ها

462

تاثیر این تغییرات بدنه بر روی موتور خودروهای فرمول یک را از زبان مهندس مرسدس بشنوید