تیك آف هواپیمای MD82

1,668

تیك آف هواپیمای MD82 و برخاستن از انتهای باند فرودگاه

سپید پرواز
سپید پرواز 13 دنبال کننده