تکاثر در تقابل فرهنگ عاشورا

128
در این سخنرانی استاد حسین صبوحی با بیان نظام منسجم سوره تکاثر، تشریح می کند که فرهنگ تکاثر در تقابل فرهنگ عاشورا قرار دارد و اگر این فرهنگ در جامعه گسترش یابد جز پوسته ای از دین باقی نمی ماند. این سخنرانی در شب اول دهه محرم 1400 در روستای کرمجگان شهرستان کهک قم انجام شده است.
pixel