نماهنگ در ستایش مفاخر فرش ایران

69
در نخستین مراسم تجلیل از مفاخر فرش دستباف ایران این نماهنگ تهیه شده و به نمایش درآمد
pixel