مصاحبه به محمدرحیم لیوانی- رئیس مرکز پویانمایی صبا

114

در حاشیه نشست هم اندیشی فرصت های سرمایه گذاری در صنایع خلاق