گشتي در دانشگاه گوتنبرگ سوئد

165
ديدار با يکي از دانشجويان گوتنبرگ سوئد که از طريق موسسه به سوئد اعزام شده اند. www.eustudy.org 02144265587 02144264657 09190709709 telegram.me/eustudy instagram : eustudy @eustudy
pixel