اندر احوالات کودکی ( عزت نفس )

848

همه پدر مادرها از اهمیت القای اعتماد به نفس به کودکان و نقش آن در شکل گیری شخصیت آگاهند.اعتماد به نفس بالا، به کودک کمک می کند که در خانه، مدرسه و هنگام بازی عملکرد بهتری از خود نشان داده، از توانایی های خود آگاه شود و با تکیه به آنها، با دنیای اطرافش هماهنگی پیدا کند. در این پست با دکتر محرری از اهمیت اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان بیشتر بدانیم.