چوگان با فیل

205
▪️این مسابقات در تایلند با هدف جمع آوری پول برای حمایت از محیط زیست برگزار شد اما استفاده از فیل ها برای مسابقه مورد اعتراض حامیان محیط زیست قرار گرفته است
pixel