استفاده مناسب تر از کود با "هیومی فرست"

399
در این ویدئو ، تاثیر هیومی فرست بر افزایش سودآوری کودها و کاهش اثرات زیست محیطی را خواهید دید. رابین یاران ،تریدکورپ اسپانیا
pixel