شهرت جهانی حکیم عمر خیام

661

دریاب که از روح جدا خواهی رفت در پرده اسرار فنا خواهی رفت می نوش ندانی از کجا آمده ای خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت*** شهرت جهانی حکیم عمر خیام، شاعر، فیلسوف، ریاضیدان، و منجم ایرانیِ. www.iranmehrcollege.com 021-84378

pixel