اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین - شانگهای

252

اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین – شانگهای تشکیل شده از شرکتهای بزرگ و کوچک که در زمینه های تولیدی ، بازرگانی ، تجارت و خدمات در کشور چین ، حوزه شانگهای واستانهای شرقی و مرکزی فعال می باشند. این اتاق به تمامی اعضا خود خدماتی ارایه مینماید تا بتوانند از فرصت های موجود در حوزه استفاده نموده و در راه ارتقا تجارت خود و برقراری ارتباط با شرکتهای حوزه شانگهای بهره مند گردند .