روان سازی حرکت یا motion smoothing

85

ویژگی روان سازی حرکت در تلویزیون چیست و چرا همیشه مفید نیست