نمونه ای از یک تدوین موازی

132

با تشکر از فیلم های: پدرخوانده، لورنس عربستان، سایکو، شهر خدایان، رزم ناو پوتمکین، شمال از شمال غربی، بانی و کلاید، ادیسه فضایی نمونه ای از یک تدوین موازی تدوین شده توسط استاد دوره