همایش تخصصی امنیت غذایی و نقش مصرف آبزیان در سلامت جامعه

49

همایش تخصصی امنیت غذایی و نقش مصرف آبزیان در سلامت جامعه به همت کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست و کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

pixel