چهارشنبه سوری

191

روزهای آخر سال که میشه، اغلبمون منتظریم یه شب عالی و پر از هیجان رو با آتیش بازی تجربه کنیم. این ویدئو را ببنیند تا با فلسفه، تاریخچه و آداب و رسوم چهارشنبه سوری بیشتر آشنا بشین www.Respina24.ir