اعتراف به عجز !

16

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع اجازه امریکا از عراق برای سیستم دفاعی موشک های پاتریول در عراق.

pixel