دستور تخلیه فوری شهر سوسنگرد که در معرض سیل قرار دارد - در یک نگاه 1400-980113

268

دستور تخلیه فوری شهر سوسنگرد که در معرض سیل قرار دارد - در یک نگاه 1400-980113-سیل لرستان-سیل پلدختر-سیل شیراز-سیل امروز-سیل خوزستان

پینترست
پینترست 2.5 هزار دنبال کننده