علم تا ثروت (تولید عایق های پلیمری)

461

از مجموعه برنامه های «علم تا ثروت» شبکهٔ اول سیما، منبع: tv1.ir