اگر این نیز انسان است به زودی منتشر می شود.

88

در این ویدیو می توانید طرح جلد کتاب را ببینید. برای طراحی آن از نقاشی کمپ دوقلوها اثر ادیث بیرکین استفاده شده است، نقاش اهل پراگ که خود از بازماندگان اردوگاه مرگ نازی ها بود. اگر این نیز انسان است را سپاس ریوندی ترجمه کرده و علیرضا اسماعیل پور و مهدی نوری ویرایشش کرده اند.

نشر ماهی
نشر ماهی 10 دنبال کننده